Ons privacy beleid

 

Deze website wordt beheerd door Gare Maritime NV.
Door deze website te bezoeken of te gebruiken, mogelijk via het plaatsen van een bestelling op de site,  stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Gare Maritime NV, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Gare Maritime NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

– U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
– Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met Paypal, kredietkaart of betaalkaart betalen.

– Gare Maritime NV heeft het recht om de bestelling, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
– Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.
– De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
– Gare Maritime NV behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude.  In deze gevallen zal Gare Maritime NV de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

– Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.
– Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden.
– Gare Maritime NV behoudt zich het recht voor om plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.
– De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Gare Maritime NV door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Gare Maritime NV noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies

– Na aflevering door Gare Maritime NV is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.
– In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

Gebruik

– Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.
– Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
– Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.
– Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.
– Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.
– Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.
– De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Gare Maritime NV behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd.  Noch de oorspronkelijke koper noch een  daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. Gare Maritime NV behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Bezorgen van tickets aan derden

– Gare Maritime NV acht zich slechts gebonden aan huidige algemene voorwaarden ten aanzien van de bij haar gekende en geregistreerde besteller van tickets, tenzij deze vanuit de  MyAccount omgeving digitaal worden overgedragen naar een derde, en voor zover deze derde zich daarop eveneens registreert bij Gare Maritime NV en haar voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. In dat geval ziet de oorspronkelijke besteller af van zijn recht om zich op deze voorwaarden te beroepen in verband met de betreffende tickets.

Wijzigingen of afgelasting

— In het kader van de coronapandemie kan de overheid bijkomende maatregelen opleggen, zoals het gebruik van het Covid Safe Ticket, om de toegang tot het evenement te verzekeren. Weigering om hieraan te voldoen, vormt op geen enkele manier een reden voor de terugbetaling van je ticket.
– Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. Gare Maritime NV treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt uitdrukkelijk haar eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.
– Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator van de voorstelling. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.
– Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij Gare Maritime NV geregistreerde besteller, of de bij Gare Maritime NV geregistreerde derde aan wie de tickets via het Gare Maritime NV platform digitaal zijn overgedragen. Daartoe dienen de instructies door Gare Maritime NV per email verstrekt met het oog op de aanvraag tot terugbetaling, te worden gevolgd. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.
– Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Beperking aansprakelijkheid

– Gare Maritime NV treedt slechts op als tussenpersoon inzake de verkoop van tickets. Haar aansprakelijkheid is daartoe ook beperkt. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de klant en de organisator van het evenement.

Privacy

– Lees eveneens onze bepalingen inzake privacybeleid http://tickets.kidswinterwonderland.com/privacy. Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

VARIA

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld via ons contactformulier.
Gare Maritime NV werkt conform de Gedragscode en Geschillenafhandelings procedure van BeCommerce die u op deze website kan vinden: www.becommerce.be

Gare Maritime NV wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform ec.europa.eu/odr/. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een elektronisch klachtenformulier.
Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Antwerpen.

Contact

Gare Maritime NV
Picardstraat 11 Bus 505
B-1000 Brussel
BE0696.803.359

Contact opnemen kan via dit formulier.

© Gare Maritime NV – Alle rechten voorbehouden

 

Our Magical Partners!

A winter festival for children: twinkling lights, festive Christmas decorations and a dazzling programme.

Stay tuned.

When news breaks, do you want to be first to know what’s going on? Then sign up below for our Letter of Wonders!

Kids Winter Wonderland © 2023. All rights reserved. Design Duckface

OPENING HOURS
Opening hours

23/12/23 – 10:00 – 18:00

24/12/23 – 10:00 – 16:00

25/12/23 – CLOSED

26 – 30/12/23 – 10:00 – 18:00

31/12/23 – 10:00 – 16:00

01/01/24 – CLOSED

02/01/24 – 10:00 – 16:00

02 – 07/01/24 – 10:00 – 18:00